فایل های دسته بندی طرح درس - صفحه 1

طرح درس علوم سوم زندگی ما و آب با روش ای5

دانلود فایل طرح درس علوم سوم با روش e5 ای5 با عنوان زندگی ماو آب

قیمت : 47,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس علوم ششم با روش بارش مغزی سالم بمانیم

دانلود طرح درس علوم ششم با روش بارش فکری

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی آموزشی علوم سوم با روش اشور

دانلود طرح درس با الگوی اشور علوم سوم با موضوع زندگی ما و آب

قیمت : 47,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی آموزشی ریاضی سوم با الگوی اشور

طرح درس با روش اشور ریاضی سوم با موضوع تقسیم

قیمت : 47,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه دلبستگی به مکان

پرسشنامه دلبستگی به مکان

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه ریاضی ششم دبستان

دانلود فایل ورد طرح درس سالانه ریاضی ششم دبستان

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مفهوم ستاره در هتل

مفهوم ستاره در هتل

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس نشانه س

طرح درس نشانه س

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی اقامتگاه کوهستانی

طراحی اقامتگاه کوهستانی

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی