اخرین محصولات ثبت شده

طرح درس علوم سوم با روش حل مسئله مواد اطراف ما

دانلود فایل طرح درس علوم سوم با روش حل مسئله مواد اطراف ما

قیمت : 47,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس نور علوم سوم با روش حل مسئله

دانلود طرح درس علوم سوم با روش حل مسئله مبحث نور

قیمت : 47,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس علوم سوم با روش حل مسئله نیرو همه جا 2

دانلود فایل طرح درس علوم سوم با روش حل مسئله نیرو همه جا 2

قیمت : 49,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس علوم سوم با روش حل مسئله هر کدام جای خود1

دانلود فایل طرح درس علوم سوم با روش حل مسئله با موضوع هر کدام جای خود1

قیمت : 47,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس علوم سوم با روش حل مسئله خوراکی ها

دانلود طرح درس با روش حل مسئله علوم سوم مبحث خوراکی ها

قیمت : 47,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس نیرو همه جا 1 علوم سوم با روش حل مسئله

دانلود فایل طرح درس نیرو همه جا 1 علوم سوم با روش حل مسئله

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس نیرو همه جا 1 علوم سوم با روش حل مسئله

دانلود فایل طرح درس نیرو همه جا 1 علوم سوم با روش حل مسئله

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی پنجم با روش حل مسئله نیمساز

دانلود طرح درس ریاضی پنجم مبحث نیمساز با روش حل مسئله

قیمت : 47,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی پنجم میانگین با روش حل مسئله

دانلود طرح درس ریاضی پنجم میانگین با روش حل مسئله

قیمت : 47,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس مساحت ذوزنقه با روش حل مسئله

دانلود طرح درس ریاضی پنجم با روش حل مسئله مبحث مساحت ذوزنقه

قیمت : 47,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح همت ریاضی دوم قبل و بعد اعداد

دانلود طرح همت ریاضی دوم مبحث قبل و بعد اعداد با رویکرد سازنده گرایی

قیمت : 57,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نوآوری و خلاقیت

نوآوری و خلاقیت

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل